2015

Prognoza tygodniowa 30.11–06.12.2015 (decyzje)

Zamieszczony przez dnia Lis 29, 2015 w 2015, 2015.12., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: decyzje i kroki na drodze ku przyszłości / podjąć wiążące zobowiązania i wziąć na siebie odpowiedzialność / przeniknąć do sedna problemu / transformacje wymuszają zmianę perspektywy i nowe podejście do kwestii władzy oraz kontroli

W tym tygodniu zapadną zasadnicze decyzje dotyczące przyszłości. Wydarzenia i doświadczenia najbliższych dni wpłyną na dalszy przebieg procesów i mogą być postrzegane jako symbol (możliwej) zmiany podejścia do autorytetów, kwestii władzy oraz kontroli. W tym czasie ujawnią się pierwsze zalążki nowego stylu. Priorytetem będą zachowania, które są zarazem jasne, zdecydowane, ale także elastyczne – liczy się gotowość do współpracy i kompromisu w sprawach dotyczących realizacji zamiarów. Trzeba pamiętać, że dobro ogółu jest teraz równie ważne, jak interes jednostki. Jeśli te zasady zostaną uwzględnione, to istnieje szansa na stworzenie solidnych podstaw pod stworzenie nowego porządku i nowych struktur społecznych.
Jednocześnie mogą pojawić się próby ochrony i zachowania dotychczasowych struktur władzy (hierarchicznych, patriarchalnych, tradycyjnych) – w razie konieczności nawet przy użyciu surowych, bezwzględnych środków czy przemocy albo – odwrotnie – dążenie do osłabienia czy zniszczenia tychże struktur (w analogiczny sposób). Wtedy dojdzie do przerażających i radykalnych procesów, a ich skutki w znaczący sposób wpłyną na to, co wydarzy się w 2016 roku [Saturn kwadratura Neptun].

Więcej

Prognoza tygodniowa 23.11–29.11.2015 (Saturn-Neptun)

Zamieszczony przez dnia Lis 22, 2015 w 2015, 2015.11., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: kryzys światopoglądowy / konsekwencje dotychczasowego rozwoju wypadków / rozmycie granic i struktur / ideały, iluzje a konkretna rzeczywistość / stare prawdy i nowe wizje / w drodze ku lepszemu światu / przygotowania do podjęcia kolejnych kroków

W trakcie nadchodzącego tygodnia nastąpi kumulacja różnych astrologicznych konfiguracji. Wiele trwających od dawna procesów wkroczy w decydującą fazę, osiągnie punkt krytyczny i zwrotny. Wydarzenia, jakie nastąpią teraz na świecie, będą niejako metaforą zachodzących zmian i pod pewnym względem zdefiniują priorytety na najbliższy czas. Zależnie od dziedziny mogą temu odpowiadać różne sytuacje, np. nastrajające optymistycznie i ukazujące cały wachlarz potencjalnych możliwości, jak również takie, które wyraźnie unaocznią istniejące konflikty. To samo dotyczy poziomu indywidualnego.

Na pierwszy plan wysuną się kwestie wartości i światopoglądu, a także związane z nimi ideały, oczekiwania i przekonania. W tych dniach coraz wyraźniej zobaczymy, że stare wartości, reguły postępowania, kodeksy moralne i etyczne nie odpowiadają już wymogom dnia dzisiejszego, ewentualnie nie przynoszą oczekiwanych skutków. W efekcie zakwestionowana zostanie związana z tym (nasza) samoocena, nastąpi też zachwianie wewnętrznej i zewnętrznej równowagi. W takich sytuacjach w wielu sferach życia nasuną się następujące pytania: jakie wartości mają rację bytu? Jakie zasady są uczciwe, stabilne i wciąż aktualne? Czym powinniśmy się kierować, szukając bezpieczeństwa i trwałości: starymi wzorcami i obrazami, wiarą i nadzieją czy też żywą, wewnętrzną wizją? Jak ludzie i instytucje reagują w sytuacji, kiedy ich oczekiwania nie spełniają się, a potencjalne wizje okazują zwykłą iluzją? Kto w tym czasie przejmuje odpowiedzialność i wskazuje kierunek na przyszłość? Jak radzimy sobie z myślą, że w naszych czasach trudno przewidzieć, co przyniesie jutro?

Więcej

Prognoza tygodniowa 16.11–22.11.2015 (kobiecość)

Zamieszczony przez dnia Lis 15, 2015 w 2015, 2015.11., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: kobiecość i potęga pierwiastka żeńskiego / świat się zmienia! – kolejny rozdział: wartości i prawa w centrum uwagi, w poszukiwaniu właściwej drogi / zasady i szerszy kontekst spraw / prawa i dogmaty / wizja a rzeczywistość

Nieco spokojniejsza faza dobiegnie w tym tygodniu końca; na pierwszy plan znowu wysunie się zachodzący proces transformacji i zostaną zainicjowane ważne procesy, które w następnych tygodniach osiągną swoje apogeum.
Najpierw naszą uwagę przykują wszelkiego rodzaju wartości i związki – w tym przypadku trzeba będzie dokładnie przyjrzeć się temu, co było i co jest, a przy okazji odpowiedzieć sobie na pytania: co jest prawdziwe, co ma potencjał rozwojowy, czyli przyszłość, a co stanowi tylko pustą skorupę, pozbawioną treści i życia? W najlepszym razie w tych sferach mogą zostać przeprowadzone negocjacje i zawarte porozumienia, które doprowadzą do odświeżenia i pogłębienia relacji. Jednak tam, gdzie wartości i związki bazowały głównie na roszczeniach wynikających z przyzwyczajenia albo na jednostronnych oczekiwaniach, gdzie brakowało szczerości, uczciwości i partnerstwa, ostre kryzysy przyniosą ostre konfrontacje, ewentualnie wymuszą dokonanie świadomych wyborów i podjęcie decyzji związanych z przyszłą drogą. Przy tym trudno będzie przewidzieć konkretne skutki tych ostatnich.
Na poziomie zbiorowym możemy spodziewać się przełomowych wydarzeń w gospodarce, polityce i orzecznictwie sądowym; niewykluczone, że zostaną też nawiązane ważne stosunki dyplomatyczne i podjęte znaczące pertraktacje. Dodatkowo doniosłą rolę odegra teraz kobiecość i pierwiastek żeński [koniunkcja Wenus z Lilith].
W życiu osobistym będziemy musieli sprawdzić, czy nasze związki i system wartości odpowiadają indywidualnym potrzebom, wymaganiom oraz rozwojowi osobistemu i czy zachowujemy równowagę między dawaniem i braniem, a w razie potrzeby – zadbać o stosowną korektę. Niewykluczone, że sytuacja wymusi na nas pełne i wiążące zaangażowanie się w coś lub jednoznaczne zakończenie spraw, które obumarły albo straciły rację bytu.

Więcej

Prognoza tygodniowa 09.11–15.11.2015 (nów)

Zamieszczony przez dnia Lis 8, 2015 w 2015, 2015.11., AstroPrognoza | 0 komentarzy

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: przejście do następnego etapu / stare przekonania i nowe pomysły / ustalenia i negocjacje – w poszukiwaniu uczciwego rozwiązania

W tym tygodniu „astrologiczna aura” będzie raczej przychylna, dlatego większość z nas może robić to, co zechce i bardziej samodzielnie decydować o swoich działaniach. Nów, który nastąpi w środę, przyniesie wprawdzie nowe impulsy, parcie do zmiany i odnowy, ale jednocześnie jakby zabraknie nam energii potrzebnej do wielkich czynów i przełomów. Dlatego najbliższe dni ogólnie zdominuje kwestia przepracowania decyzji i wydarzeń października oraz wcielenia ich w życie.
Przy okazji raz po raz powracać będzie pytanie, jak praktycznie na co dzień wykorzystać nowy pomysł lub informację, ewentualnie czy i w jaki sposób dana umowa, ustalenie bądź związek mogą przyjąć taką postać, aby zadowolić wszystkich zainteresowanych. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że w ciągu tygodnia w niektórych dziedzinach nastąpi zmiana tempa i tematów wiodących – na pierwszy plan wysuną się kwestie dotyczące sprawiedliwości, zobowiązań i uczciwości. Często trzeba też będzie świadomie wybierać między różnymi opcjami, między radykalnym podejściem cechującym się dużym ładunkiem emocjonalnym a rzeczowymi, konstruktywnymi argumentami, między władczymi gestami a partnerstwem, między potrzebą przeforsowania własnych, utrwalonych wyobrażeń a wolą znalezienia kompromisu. Kluczem do sukcesu będą obiektywność i gotowość uwzględnienia interesów, potrzeb, stanowiska oraz realiów innych ludzi.

Więcej
Translate »